مولدهای مجموعهیورفین مولد روتوایلر پت باکس پسر قهرمان دنیا